Zpět

Kouzla - Kouzelnická
Materiální

Uspávač
magenergie: 4 mg za krychli 1 x 1 x 1 s
past: Odl ~ 8 ~ nic/spánek
dosah: 15 s
rozsah: dle dodané magenergie
vyvolání: 2 k
trvání: 3 k
Po seslání kouzla si všichni zasažení hodí proti pasti uvedené v popisu kouzla a pokud neuspějí, usnou hlubokým spánkem, ze kterého je během prvních 3 - 18 směn probudí jen zaklínadlo rozptyl kouzla. Ti, co proti pasti uspěli mají, dokud neopustí okruh působení kouzla postih -2 k ÚČ i OČ. Proti pasti se hází každé kolo a kouzlo působí i na kouzelníka.

Zvětšení
magenergie: rozdíl velikostí x 10 x počet směn
dosah: dotek
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 3 k
trvání: dle dodané magenergie
Kouzlo zvětšení umožňuje zvětšit jakéhokoliv tvora na jakoukoliv třídu velikosti. Po seslání se životy terče zdvojnásobí, síla a odolnost se zvyšuje o 5 za každý bod rozdílu velikostí a obratnost klesá na polovinu. Se zvětšeným se zvětší všechny věci, které má u sebe. Pokud je kouzelník již zvětšený a chce se zvětšit ještě více, musí do kouzla vložit tolik magů, jako by se zvětšoval ze své původní velikosti. Pokud je příjemcem kouzla kouzelník, může kouzlo ukončit už v době jeho trvání.

Filtr
magenergie: 7 mg za 1., 6 mg za každou další směnu
dosah: dotyk
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 1 kolo
trvání: podle dodané magenergie
Toto kouzlo umožní jednomu tvorovi dýchat v jakémkoliv plynu (ne kapalině) stejně dobře jako ve vzduchu.

Déšť
magenergie: 5 mg za 2 s poloměru
dosah: 40 s (střed oblaku)
rozsah: dle dodané magenergie
vyvolání: 5 kol
trvání: 1 směna
Kouzelník vytvoří kouzelný mrak, ze kterého se spustí velmi prudký déšť. Déšť je tak prudký, že smaže všechny stopy, utluče obilí a při boji dává postih -1 k ÚČ i OČ. Doprovodné efekty jako plašení zvířat jsou samozřejmé. Toto kouzlo lze seslat jen tam, kde se v okruhu jedné míle nalézá nějaký vodní zdroj.

Rekonstrukce
magenergie: 4 magy za 1 s2
dosah: 1 sáh
rozsah: 1 předmět
vyvolání: 12 kol
trvání: viz níže
Toto kouzlo lze seslat na jeden předmět úspěšně jenom jednou. Jeho pomocí lze renovovat spálené svitky, zničené obrazy a podobně - je nutné mít zbytky, se kterými je možno pracovat! Cena kouzla je 4 magy za čtvereční sáh (na menší rozměr stačí méně, ale nelze jít pod jeden mag), u knihy je nutno každý list počítat zvlášť.
Rekonstruovaný předmět vydrží tolik dní, kolik padlo procent. Pak znovu zaniká - mění se v popel, prach apod.
Byly-li před spálením z knihy vytrženy 3 listy a odneseny, byť by padlo 99 %, neobnoví se.
POZOR! Příliš silné, původně magické svitky. Knihy Černé magie a podobně, mají tendenci se obnovovat sami - past je 12 - Int + Chr kouzelníka. Nepřehodí-li tento past, svitek z něj magy prostě vytáhne tak, aby se obnovil co nejvíce (proto bývá zvykem "Rekonstrukci" ukládat raději do hůlek či prstenů a pak se sesílá dotykem).
Zdroj: Dech draka 3/96

Oči medůzy
Magenergie: (2 x životaschopnost) + 2
Past: Int + Odl + Roz ~ 9 ~ !
Dosah: pohled z očí do očí
Rozsah: 1 bytost
Vyvolání: 2 kola
Trvání: viz níže, maximálně 3 směny
Kouzelníkovy oči začnou smaragdově svítit. První bytosti, která pohlédne přímo do kouzelníkových očí, se mohou stát následující věci:
Pokud má tvor životaschopnost menší nebo rovnu životaschopnosti odpovídající počtu vynaložených magů, musí si hodit proti pasti. Pokud neuspěje, zkamení a kouzlo tím přestává působit. Pokud uspěje, bytosti se nestane nic, ale zkamení sám kouzelník.
Pokud má tvor životaschopnost větší než životaschopnost odpovídající počtu vynaložených magů, pohlíží se na ni, jako kdyby uspěla proti pasti (tj. kouzelník zkamení).
Kouzlo automaticky pomine, pokud kouzelníkovi do očí nepohlédne nikdo po dobu tří směn od vyvolání. Pohled odrazem přes zrcátko nebo přes jiný objekt není nijak nebezpečný ani pro oběť, ani pro kouzelníka.
Autor: Oldřich Dvořák

Ledová zeď
magenergie: výška x šířka x délka (v sázích) x 3 x počet sáhů x počet směn
dosah: 5 s
rozsah: dle dodané magenergie
vyvolání: 2 k
trvání: dle dodané magenergie
Tímto kouzlem stvoří kouzelník ledovou zeď, jejíž rozměry a doba trvání jsou určeny magenergií. Zeď se chová stejně jako obyčejný led, s tím rozdílem, že na ni působí zaklínadlo rozptyl kouzla.

Ledová střela
magenergie: 5 mg
dosah: 20 s
rozsah: 1 střela
vyvolání: 1 k
trvání: ihned
Sesláním kouzla kouzelník stvoří malý, ledový projektil, který vystřelí směrem k nepříteli. Cíl má 10 % šanci že uhne, ale pokud je zasažen, ztrácí 12 - 17 žt.

Ledový dech
magenergie: 6 magů za postavu
dosah: 3 s
rozsah: podle dodané magenergie
vyvolání: 1 k
trvání: 3 k
Čaroděj se při sesílání tohoto kouzla předkloní a otevře ústa, z nichž vychrlí oblak bílé mlhy, ze které se na vzdálenost několika sáhů šíří mráz. Je-li tímto oblakem někdo zasažen, přesněji řečeno, každý, za koho si čaroděj "zaplatil" 6 mg, si hází proti pasti Sil + Odl + Roz ~ 12. Za každý bod, o který dotyčný neuspěl proti pasti má postih -1 na útok i na obranu a o 10 % menší pravděpodobnost seslání kouzla či jakékoliv akce. Jestliže kterákoliv z výše uvedených veličin klesne na 1/3 plné hodnoty (plné, ne původní, tedy pokud měl někdo nějaký postih z dřívějška, třeba za náklad měl z původního útočného čísla 9 jen 6, pak stačí, aby přišel o 3 body a už je na třetině) nebo níže, daná postava je na 3 kola zmražena a nemůže nic dělat. V případě, že na ni někdo útočí, se pochopitelně útok bere jako útok na nehybného protivníka a ještě navíc se zranění způsobená zasaženému násobí dvěma (zaokrouhluj dolů).

Pěst z kamene
magenergie: 5 mg
dosah: 0
rozsah: jedna ruka
vyvolání: 1 k
trvání: 5 k
Po dokončení tohoto kouzla se kouzelníkova ruka (podle jeho výběru) změní v kámen. Je pohyblivá a umožňuje kouzelníkovi použít a údery, rány pěstí nebo ničení předmětů, jako by byla kouzelníkova síla 18/+3. Tento bonus se nepočítá v případě, že kouzelník používá jinou zbraň než pěst. Po dobu trvání kouzla má kouzelník o 15 % nižší pravděpodobnost úspěšného seslání kouzla.

Magická střela
magenergie: 7 mg
dosah: 40 s
rozsah: 1 - 5 střel
vyvolání: 1 k
trvání: ihned
Použitím Magické střely vytvoří kouzelník až 5 magických střel, které mu vyletí ze špiček prstů a neomylně zasáhnou svůj cíl. Nemůže nařídit svojí střelu na "zasažení velitele téhle legie, ledaže by si ho vybral ze skupiny vojáků. Živým tvorům způsobí každá střela zranění za 3 - 18 žt. Kouzelník může seslat tolik střel, kolik činí jedna polovina jeho úrovně, maximálně však pět.

Písař
Magenergie: 7 mg
Dosah: do 3 sáhů (myšlenkově), při diktování 6 s
Rozsah: 1 kniha
Vyvolání: 1 kolo
Trvaní: 1 směnu
Toto kouzlo umožní psát text aniž by se kouzelník dotknul pera. Při diktování hlasem, kouzlo funguje do vzdálenosti, na kterou lze diktát slyšet pouhým sluchem (zřetelně!). Při diktování myšlenkami se musí přidat 4 magy a funguje jen do vzdálenosti 20-ti sáhů od kouzelníka. Text se píše na cokoliv, co určí kouzelník, a jen písmem, které kouzelník zná. Barva písma je vždy černá. Kouzelník si musí před diktátem určit místo textu (př. zeď, kniha, kus papíru, prach apod.), vždy to musí být prostředí ve kterém se dá psát i normálně, proto se nemůže použít pro psaní vodní hladina, vzduch apod.. Písmo takto napsané je stálé jako normální text, ale kouzelník jej může nechat kdy chce zmizet použitím kouzla ,,houba".
Za další dva magy lze změnit barvu nebo vzhled písma.

Změň tekutinu
magenergie: 10 mg
dosah: dotyk
rozsah: 1 čtvrtka
vyvolání: 3 k
trvání: 5 + 1k6 kol
Toto kouzlo změní jednu tekutinu na stejné množství nějaké jiné nemagické kapaliny (voda, krev, víno, olej, ovocná šťáva atd.). Aby kouzlo fungovalo, musí se kouzelník dotknout tekutiny, nestačí aby se dotkl pouze obalu. Kouzelník musí nově vytvářenou tekutinu znát.

Zrezivění
magenergie: 6 magů za započatých 100 mincí a za kus
dosah: 10 s
rozsah: dle dodané magenergie
vyvolání: 1 kolo
trvání: stále
Předmět, na který je kouzlo sesláno, zreziví. Míra zrezivění závisí na prostředí, ve kterém se předmět nachází (ve vlhkém podzemí se předmět může docela rozpadnout, zatímco někde na poušti ho pokryje jen slabá vrstva rzi). Konečný výsledek určuje PJ. Nefunguje na magické předměty.

Zmenšení
magenergie: viz níže
dosah: dotyk
rozsah: 1 předmět
vyvolání: 6 kol
trvání: podle dodané magenergie
Pomocí tohoto kouzla se dá jeden neživý a nemagický předmět zmenšit až na 5 % své původní velikosti (za každých 5 % velikosti 1 mag + 2 magy na jednu směnu trvání kouzla). Stejně klesá i hmotnost předmětu.
Sesílá se dotykem - předmětu se však nesmí dotýkat jná postaa! Z toho např. plyne, že nelze zmenšit brnění přímo na krollovi... Pokusí-li se kouzelník změnit předmět s magenergií či démonem, je zraněn za tolik životů, kolik investoval magů - magenergie se orazí.
Příklad: Hobití kouzelník Kulička si nemá v krollí hospodě na co sednout. Rozhodne se zmenšit si špalek (židli) na 35 % původní velikosti - do toho investuje 13 magů. Chce se zdržet asi hodinu - za šest směn působení investuje 12 magů. Celkem investuje 25 magů, ale rozhodně neztratí důstojnost.
Toto kouzlo lze použít pro přenos těžkých břemen, ale s trochou dobré vůle se jeho pomocí dají otevřít i dveře...
Zdroj: Dech draka 3/96